Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Επικυρώσεις και Συμβολαιογραφική πιστοποίηση

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

16.05.2022 - Artikel

Νομικό πλαίσιο

Οι προξενικοί/ές υπάλληλοι της Γερμανίας είναι εκ του νόμου επιφορτισμένοι και εξουσιοδοτημένοι με τη σύνταξη και επικύρωση εγγράφων και βεβαιώσεων, που προβλέπονται από τη γερμανική νομοθεσία. Έγγραφα, τα οποία έχουν συνταχθεί και επικυρωθεί από τα προξενεία είναι νομικά ισοδύναμα με έγγραφα που έχουν συνταχθεί και επικυρωθεί από κάποιον/α συμβολαιογράφο στη Γερμανία (άρθρα 2 και 10 παρ. 2 του γερμανικού προξενικού νόμου)
Από την 1η Οκτωβρίου έχει τεθεί σε ισχύ για το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών και τις διπλωματικές του αντιπροσωπείες στο εξωτερικό ένας νέος κώδικας τελών. Οι προηγούμενοι κώδικες για τη διατίμηση των προξενικών πράξεων AKostG και AKostV παύουν να ισχύουν. Η είσπραξη τελών καθορίζεται πλέον από τον Ομοσπονδιακό Νόμο Τελών (BGebG) και τον Γενικό Κανονισμό Τελών (AΑGebV) ενώ επιπλέον για το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών ισχύει Ειδικός Κανονισμός Τελών (AABGebV). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Επικύρωση φωτοαντιγράφων

Για την επικύρωση ακριβούς αντιγράφου και φωτοτυπιών είναι απαραίτητο να προσκομίσετε στον/στην προξενικό/ή υπάλληλο είτε το πρωτότυπο έγγραφο, είτε ένα επικυρωμένο αντίγραφο ή μια επικυρωμένη φωτοτυπία του. Δεν μπορεί να επικυρωθεί το αντίγραφο/φωτοτυπία ενός μη επικυρωμένου αντιγράφου/φωτοτυπίας.

Γνήσιο υπογραφής

Γενικά

Με την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ο/η προξενικός/ή υπάλληλος επικυρώνει ότι ο αιτών/η αιτούσα έθεσε ή αναγνώρισε o ίδιος ενώπιον του/της την υπογραφή του/της.
Ως εκ τούτου απαιτείται η προσωπική παρουσία του/της ενδιαφερόμενου/ης.

Σε πολλές περιπτώσεις αρκεί η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για να αποκτήσει ένα έγγραφο νομική ισχύ. Κάποιες από αυτές είναι οι εξής:

 • Δήλωση έγκρισης (Genehmigungserklärung): Δήλωση με την οποία ένα άτομο, που έχει εκπροσωπηθεί άνευ πληρεξουσίου, εγκρίνει εκ των υστέρων ένα συμβόλαιο, το οποίο έχει ήδη υπογραφεί στη Γερμανία. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εάν επιθυμείτε να θεωρήσετε το γνήσιο της υπογραφής σας για μια δήλωση έγκρισης, θα πρέπει να προσκομίσετε το σχετικό συμβόλαιο από τον συμβολαιογράφο.
 • «Απλά» πληρεξούσια: Πληρεξούσια, με τα οποία ο εξουσιοδοτών/η εξουσιοδοτούσα δεσμεύει κάποιον με σχετικά περιορισμένη ισχύ, π.χ. ανακλητά πληρεξούσια για μια μεμονωμένη νομική συναλλαγή.
 • Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εάν επιθυμείτε να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας για κάποια υπόθεση του εμπορικού και επιχειρηματικού δικαίου, τότε απαιτείται η προσκόμιση της άδειας εκπροσώπησης (πρόσφατο απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο ή/και αντίγραφο της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης).
 • Βεβαίωση διάβασης συνόρων.
 • Πιστοποιητικά αμετάβλητου καταστάσεως, «Πιστοποιητικό ζωής» για συνταξιούχους (Συνταξιοδοτικά θέματα).
 • Αίτηση αντίγραφου ποινικού μητρώου (Ποινικό μητρώο).
 • Δήλωση αποποίησης κληρονομιάς (Aποποίηση κληρονομιάς).

Ειδική περίπτωση: Θεώρηση γνησίου υπογραφής για τραπεζικές συναλλαγές

Σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (GwG), οι γερμανικές διπλωματικές και προξενικές αρχές δεν επιτρέπεται να προβαίνουν στον έλεγχο νομιμοποίησης/ταυτοποίησης. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται πλέον να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Άνοιγμα λογαριασμού/θυρίδας,
 • Πληρεξούσιο τραπεζικών λογαριασμών,
 • Ενεργοποίηση πιστωτικών καρτών,
 • Λήψη δανείων,
 • Συνέχιση/παύση επιχειρηματικών σχέσεων από τους κληρονόμους.

Εναλλακτικά προτείνονται οι παρακάτω πράξεις:

 • Εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας από κάποιο υποκατάστημα της εκάστοτε τράπεζας στο εξωτερικό,
 • Ενδεχομένως επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από κάποιον/κάποια δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, εφόσον αυτό είναι αποδεκτό από την τράπεζά σας,
 • Κάποιες τράπεζες παρέχουν τη δυνατότητας εξακρίβωσης στοιχείων από διαδικτυακές υπηρεσίες ταυτοποίησης, όπως το Online-PostIdent-Verfahren ή το VideoIdent-Verfahren.

Σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην τράπεζα που σας έστειλε τα σχετικά έγγραφα!

Θεώρηση γνήσιου υπογραφής για αγοραπωλησίες οικοπέδων

Εάν θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε ένα οικόπεδο στη Γερμανία, αλλά δεν μπορείτε να παρευρεθείτε προσωπικά στην υπογραφή του συμβολαίου ενώπιον του/της συμβολαιογράφου, σας συνιστούμε να εκπροσωπηθείτε εκεί από κάποιον/α εκπρόσωπό σας άνευ εξουσιοδότησης ή μόνο με μια προφορική εξουσιοδότηση. Αφού καταρτιστεί η συμβολαιογραφική πράξη, εσείς θα πρέπει να την εγκρίνετε αναδρομικά, ώστε να αποκτήσει νομική ισχύ. Η απαιτούμενη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας πάνω στη δήλωση έγκρισης, η οποία συντάσσεται συνήθως από τον/την συμβολαιογράφο που συνέταξε και το συμβόλαιο, μπορεί να γίνει στις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Γερμανίας στην Ελλάδα.

Συμβολαιογραφική πιστοποίηση

Ο/η προξενικός/ή υπάλληλος προβαίνει σε πράξεις επικύρωσης και πιστοποίησης μόνο εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, δηλαδή εφόσον προκύπτει νομική υποχρέωση πιστοποίησης εκ του γερμανικού νόμου. Επιπλέον οι προξενικοί/ές υπάλληλοι δεν εργάζονται ανταγωνιστικά προς τους/τις συμβολαιογράφους στη Γερμανία. Οι πιστοποιήσεις τους νοούνται ως συμπληρωματικές υπηρεσίες για υποθέσεις, οι οποίες αλλιώς δεν θα ήταν δυνατόν να διεκπεραιωθούν. Η άσκηση των καθηκόντων των προξενικών υπάλληλων εναπόκειται στην υπεύθυνη κρίση τους. Σε αντίθεση με έναν/μια συμβολαιογράφο στη Γερμανία που δεν μπορεί να αρνηθεί χωρίς επαρκή λόγο μια συμβολαιογραφική πράξη, οι προξενικοί υπάλληλοι δεν υποχρεούνται να προβούν σε πιστοποίηση.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι δεν υπάρχουν σε κάθε μέρος του κόσμου Γερμανοί και Γερμανίδες προξενικοί/ές υπάλληλοι που να μπορούν να εκδώσουν όποιο πιστοποιητικό απαιτείται. Εάν είστε στο εξωτερικό και χρειάζεστε κάποιο πιστοποιητικό από το γερμανικό προξενείο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε εγκαίρως με την υπηρεσία καθορισμού ραντεβού, ώστε να διαπιστώσετε εάν μπορούν πράγματι να σας βοηθήσουν.

Παραδείγματα συμβολαιογραφικών πιστοποιήσεων που μπορούν να γίνουν στην Πρεσβεία στην Αθήνα ή στο Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη:

 • Υπεύθυνη δήλωση στο πλαίσιο μιας αίτησης για τη έκδοση κληρονομητηρίου ή ενός ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου
 • Αναγνώριση πατρότητας και δήλωση έγκρισης για την επιμέλεια τέκνου
 • Κοινή δήλωση γονέων για τη επιμέλεια τέκνου (εφόσον η μόνιμη κατοικία του τέκνου βρίσκεται στη Γερμανία)
 • Άλλες υπεύθυνες δηλώσεις, π.χ. σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση στο πλαίσιο της αίτησης για την έκδοση γερμανικής άδειας γάμου.

Σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απαραιτήτως εκ των προτέρων μέσω
e-mail ή τηλεφωνικά με την διπλωματική αντιπροσωπεία στο εξωτερικό, στην οποία υπάγεστε!

nach oben